Schengen visa/EU

CH/ENG, 8000 USD

Gen. cargo, 7138 GRT

2 cranes x 80t

Date - asap

-------------------------------------------------

2/ENG, 6000 USD

Bulker, 7300 GRT

3 cranes x 30t

MITSUBISHI 3600 kW

Date - asap

-------------------------------------------------

DR MEDIC, EU BALTIC

CRANE OFFSHORE OPERATOR (600PMT), EU BALTIC

Installation platform, 14310 GRT

Date - 13.03.2021 - 05.04.2021

-------------------------------------------------

ELECTRICIAN, 4500 USD

Container, 9960 GRT

Date - mid of March

-------------------------------------------------

CH/ENG, 8000 USD

Container, 10400 GRT

2 cranes x 40t

MAN 6L60MC, 11500 kW

Date - March

-------------------------------------------------

2/OFF, 3200 USD

Container, 9962 GRT

Date - April

-------------------------------------------------

ELECTRICIAN, 4500 USD

Gen cargo, 9961 GRT

2 cranes x 150t

USA visa

Date - April

-------------------------------------------------

2/ENG, 6000 USD

Container, 9996 GRT

MAN B&W 8L 48/60 9600 KW
 
USA visa

Date - April

-------------------------------------------------

CH/OFF, 6000 USD

Gen. cargo, 9961 GRT

2 cranes x 150t

USA visa

Date - May

-------------------------------------------------

CH/ENG, 8000 USD

Container, 9962 GRT

MAK 9M43C, 8400 kW

Date - May

-------------------------------------------------

CH/OFF, 4512 USD

Gen cargo, 3770 DWT

Date - May

-------------------------------------------------

2/OFF, 3200 USD

Container, 10400 GRT

2 cranes x 40t

Date - May

-------------------------------------------------

2/OFF, 3200 USD

Bulker, 7300 GRT

3 cranes x 30t

Date - May

-------------------------------------------------

S/ENG, 6300 EUR

Gen cargo, 3152 GRT

2 cranes x 36t

MAK 6M25 1850 kW

Date - end of June

-------------------------------------------------