CH/OFF, 5800 USD
 
Gen. cargo, 2172 DWT
 
Date - ASAP
 
----------------------------------------------
 
MASTER, 7500 USD
 
S/E, 7300 USD
 
Gen. cargo, 2357 DWT
 
Date - mid of April
 
-----------------------------------------------
 
MASTER, EU, 400 EUR/d gross
 
AB, EU, 210 EUR /d gross
 
Tug, 350 GRT, NLD flag
 
Date - 23rd of April
 
-----------------------------------------------
 
3/OFF, 2991 USD
 
General cargo, 5200 DWT, 2023 yob
 
Date - end of April
 
----------------------------------------------
 
CH/OFF, 6800 USD
 
General cargo, 17370 DWT
 
2 cranes x 150t, 1 crane x 80t
 
Date - end of April
 
----------------------------------------------
 
CH/OFF, 5800 USD
 
General cargo, 1795 DWT
 
Date - April
 
----------------------------------------------
 
CH/ENG, 8800 USD
 
Bulker, 7341 GRT
 
MITSUBISHI, 3654 kW
 
3 cranes x 30t
 
Date - end of April
 
-----------------------------------------------
 
MASTER, 7800 USD
 
CH/ENG, 7800 USD
 
3/OFF, 2991 USD
 
3/ENG, 2991 USD
 
General cargo, 5200 DWT, 2023 yob
 
Date - beg of May
 
----------------------------------------------
 
CH/OFF, 5800 USD
 
Gen. cargo, 1685 DWT
 
Date - beg of May
 
----------------------------------------------
 
AB-COOK, EU, +/- 155 EUR /d net
 
Dredger, 1445 GRT, NLD flag
 
Date - beg of May
 
-----------------------------------------------
 
W/OFF, 3400 USD
 
General cargo, 7138 GRT
 
2 cranes x 80t
 
Date - mid of May
 
----------------------------------------------
 
AB, EU, 210 EUR /d gross
 
Tug, 350 GRT, NLD flag
 
Date - 21st of May
 
-----------------------------------------------
 
MASTER, 7800 USD
 
CH/ENG, 7800 USD
 
General cargo, 5200 DWT, 2023 yob
 
Date - end of May
 
----------------------------------------------
 
CH/ENG, 8700 USD
 
General cargo, 7138 GRT
 
MAK, 2990 kW
 
Date - end of May
 
----------------------------------------------
 
3/ENG, 3400 USD
 
General cargo, 7138 GRT
 
MAK, 2990 kW
 
Date - beg of June
 
----------------------------------------------
 
2/OFF, 3700 USD
 
Container, 9960 GRT
 
2 cranes x 45t
 
Date - mid of July
 
----------------------------------------------