Candidates with Schengen visa or EU

MASTER, EU

Tug, NLD flag, SAU

Aramco

Date - asap

-------------------------------------------------

ELECTRICIAN, 5200 USD

Gen cargo, 7138 GRT

2 cranes x 80t

MAK 9M25, 2990 kW 

Date - asap

------------------------------------------------- 

AB, EU, 120-135 EUR/d

Tug, NLD flag 

Date - 28.12.2021

-------------------------------------------------

CH/ENG, 8100 USD

ELECTRICIANs, 5200 USD

Gen cargo, 9960 GRT

2 cranes x 150t

MAK 6M43, 5400 kW

USA visa is a +

Date - asap

------------------------------------------------ 

2/OFF, 3400 USD

Container, 7852 GRT

Date - December

-------------------------------------------------

2/ENG, 160-170 EUR, EU

Gen. cargo, 14700 GRT

Wartsila 7500 kW

Date - beg of December

-------------------------------------------------

CH/OFF, 200 EUR, EU

2/ENG, 190 EUR, EU

Hopper dredger, 3315 GRT, NLD flag

CAT 2x1119 kW

Date - 9th December

-------------------------------------------------

CH/ENG, 175 EUR

Gen. cargo, 3990 GRT 

MAK 8M25, 2640 kW

Date - 14th of December

------------------------------------------------- 

2/OFF, 3400 USD

Container, 7852 GRT

Date - January

-------------------------------------------------

W/E, 3100 USD

Gen cargo, 7138 GRT

2 cranes x 80t

MAK 9M25, 2990 kW 

USA visa is a +

Date - asap

-------------------------------------------------